Vi tænker på miljøet

Kvalitet og miljø fra inderst til yderst er med til at sikre et sundt arbejdsklima og giver sunde medarbejdere både fysisk og psykisk. Gentagne arbejdspladsvurderinger fremmer ansvarsfølelsen hos den enkelte og forebygger ulykker. Derfor er det en helt naturlig og fornuftig del af vores hverdag. Samarbejde, dialog og brug af rengøringsmidler der er DS-miljøcertificerede og under det officielle nordiske miljømærke Svanen – er med til, at vi belaster miljøet mindst muligt.

Miljøpolitik for Rationel Service A/S

Vi ønsker at forebygge forurening og miljøbelastning ved bl.a. at benytte miljømæssigt forsvarlige rengøringsmidler og –metoder. Rationel Service A/S vil løbende nedbringe forbruget af midler, vand og øvrige energiressourcer.

Formålet opnås gennem:
 • Benyttelse af rengøringsmidler med ingen eller minimal miljøbelastning.
 • Løbende optimering af metoder, der reducerer vand- og elforbrug.
 • Benytte rengøringsmidler fra leverandør(er), der er DS-miljøcertificeret og leverer midler, der er Svanemærket. Til den daglige rengøring benyttes den Svanemærkede Ergo serie fra vores leverandør Knud E. Dan A/S. Læs mere om produkterne her: www.knudedan.dk
 • Samarbejde og føre dialog internt om miljøspørgsmål, der knytter sig til vore serviceydelser.
 • Fremme ansvarsfølelsen hos medarbejderne overfor miljøet gennem inddragelse i miljøpolitikken, for til stadighed at reducere miljøpåvirkningerne.
 • Overholde gældende lovgivning og myndighedskrav på området.

Såfremt det måtte ønskes, kan der 1 gang årligt leveres bilag til grønt regnskab, hvor de generelle miljøhensyn beskrives. Desuden en beskrivelse af de anvendte materialer i arbejdet, med en specificering af det samlede forbrug af forbrugsstoffer

Arbejdsmiljø

Rationel Service A/S har gennem Arbejdsmiljøorganisationen stor fokus på såvel det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, hvor arbejdsgrundlaget er Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser nr. 32. Dette betyder, at Rationel Service A/S, bl.a. gennem gentagne ArbejdsPladsVurderinger søger at være på forkant omkring problemstillinger som:

 • Ulykkesforebyggelse Sker der ulykker bliver de altid behandlet i sikkerhedsorganisationen.
 • Kemi I Rationel Service A/S benyttes rengøringsmidler der tilgodeser såvel miljøet som medarbejderens sundhed og sikkerhed.
 • Løft og arbejdsstillinger Rationel Service A/S indkøber rengøringsmateriel, der tilgodeser medarbejderens fysiske arbejdssituation og er gennem vore leverandører konstant opmærksomme på mulige forbedringer af det udstyr der benyttes.
 • EGA Rationel Service A/S søger gennem en fornuftig arbejdsplanlægning at tilgodese, at den enkelte medarbejder får så varieret arbejdsområde som muligt. Herudover er der mulighed for et varieret arbejdsdag såfremt, der leveres flere forskellige serviceydelser.

Psykisk arbejdsmiljø

Rationel Service A/S´s tilsynsførende har mange års brancheerfaring og søger gennem samtaler med medarbejderen, at forebygge problemer af psykisk karakter. Ved konstatering eller mistanke omkring problemer af psykisk karakter, følges der straks op ved behov. Vi ser glade og tilfredse medarbejdere som vores vigtigste ressource.

Rationel Service A/S vil:
 • Arbejde målbevidst på at skabe et sikkert og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte.
Rationel Service A/S vil derfor:
 • Som en naturlig del af virksomhedens udvikling løbende forbedre arbejdsmiljøet.
 • Sørge for at vores medarbejdere er uddannet til at varetage deres arbejdsopgaver på en sikker og forsvarlig vis.
 • Holde øje med regler og lovgivning vedrørende arbejdsmiljøet inden for vores fag samt tilgodese myndighedskrav.

På vores arbejdsplads skal der være plads til alle uanset alder og arbejdsevne. For os går en sund sjæl og et sundt legeme samt glade og tilfredse medarbejdere hånd i hånd med et godt arbejdsliv. Vi ser sund livsstil og god trivsel som en naturlig del af vores hverdag. Vi er åben over for at beskæftige og oplære medarbejdere med nedsat arbejdsevne og svagere forudsætninger. Mulighederne for ansættelse af nye medarbejdere i f.eks. jobtræning gennemgås, ved behov, med kommunens jobkonsulenter. På baggrund af gennemgangen etableres en åben kontakt med kommunen, hvor et antal stillinger stilles til rådighed for ledige. Ved organiseringen af arbejdet tages der desuden stilling til, om jobbene vil kunne varetages af en ikke fuldt arbejdsdygtig person i f.eks. fleksjob eller skånejob. Som støtte for nye medarbejdere med anden etnisk baggrund tilknyttes en eksisterende medarbejder. Vi ønsker desuden at fastholde vores medarbejdere som har svært ved at udfylde deres job på grund af sygdom, handicap, alder, nedsat arbejdsevne el. Dette gøres gennem samtaler med den enkelte vedrørende f.eks. omskoling/omplacering og ansættelse på særlige vilkår.

Chokerende begivenheder

Alle medarbejdere informeres om følgende retningslinjer i.f.m. indbrud e.lign.:
 • Egen sikkerhed er vigtigst – bring dig selv i sikkerhed og grib aldrig fysisk ind.
 • Tilkald politi.
 • Tilkald tilsynsførende og/eller kontakt telefonvagten på hovednummer.

Ved episoder af denne karakter tilbydes medarbejder professionel krisehjælp.

Ring nu og hør nærmere:

 70 70 12 13

Rationel yder rengøring, kantineservice, facility service og rådgivning i fx Århus, Roskilde, København og Frederiksberg.

© Rationel.nu – RengøringKantine, Facility service,  Rådgivning – Rengøringsfirma århus